Tilbudsstruktur

gjennomgang-av-det-yrkesfaglige-utdanningstilbudetKunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å styrke kvaliteten og relevansen til fag- og yrkesopplæringen ved å gjennomgå det yrkesfaglige utdanningstilbudet og foreslå nødvendige endringer. Opplæringstilbudene skal bli mer relevante, målt opp mot kriterier som rekruttering, gjennomføring med fag-/svennebrev eller yrkeskompetanse, og verdsetting på arbeidsmarkedet.

I arbeidet med å anbefale en ny tilbudsstruktur samarbeider Utdanningsdirektoratet med partene i arbeidslivet.

De faglige rådene er viktige bidragsytere i gjennomgangen. I begynnelsen av 2015 fikk de i oppdrag å vurdere hvert enkelt lærefag og yrkeskompetansefag som inngår i dagens tilbud opp mot kriteriene vi har nevnt ovenfor. De faglige rådene skal levere sine innspill til gjennomgangen i utviklingsredegjørelsen for 2015/2016, som vil ferdigstilles i løpet av april 2016.  Utdanningsdirektoratet har også opprettet fem yrkesfaglige utvalg som skal delta i gjennomgangen. I utvalgene sitter personer fra næringslivet, fylkeskommunene, forskere og øvrige ressurspersoner. De har fått i oppdrag å vurdere hvordan endringer i arbeidsmarkedet påvirker fag- og yrkesopplæringen, og å komme med forslag til tiltak som kan bidra til å gi fremtidsrettede opplæringstilbud.

De yrkesfaglige utvalgene leverte sine rapporter 1. mars 2016. Rapportene finner du her.

Utdanningsdirektoratet vil sammenstille og vurdere alle innspillene til endringer i tilbudsstrukturen. Direktoratet vil oversende sine anbefalinger til Kunnskapsdepartementet innen 30. september. Etter behandling i Kunnskapsdepartementet vil forslagene sendes ut på offentlig høring.

Prosessdokumenter:

Utdanningsdirektoratets forslag til ny tilbudsstruktur

Oppdragsbrev 11-14: Gjennomgå og foreslå endringer innen yrkesfaglige utdanningsprogram 23.4.2014

Forslag til prosess for oppdragsbrev 11-14 svarbrev til KD 30.juni 2014
Tilbakemelding fra KD på Udirs svarbrev 29.oktober 2014
Forslag til organisering av arbeidet med gjennomgang av tilbudsstrukturen 7.januar 2015
Innspill fra partene i arbeidslivet, Sametinget og fylkeskommuner 6.mars 2015
Notat om videre fremdrift i arbeidet med tilbudsstrukturen 18.mars 2015
Oppdrag og mandat for yrkesfaglige utvalg 1-4
Oppdrag og mandat for yrkesfaglig utvalg 5

Medlemsoversikt yrkesfaglige utvalg

Advertisements