Faglig råd for service og samferdsel
Faglig råd for service og samferdsel

Faglig råd for service og samferdsel

Faglig råd for service og samferdsel

Faglig råd for service og samferdsel består for oppnevningsperioden 2017-2021 av 16 medlemmer. Sammen vil vi ha en aktiv rolle i arbeidet med å sikre at yrkesfagutdanningen innen service og samferdsel er relevant for eleven, lærlingen og arbeidslivet.

Utdanningsprogrammet service og samferdsel leder frem til åtte ulike fagbrev. Dette er IKT-servicefaget, reiselivsfaget, resepsjonsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget, sikkerhetsfaget, logistikkfaget, og yrkessjåførfaget. Som medlemmer i faglig råd representerer vi arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden, samt skoleeiere, lærerorganisasjoner og elever innenfor disse fagområdene.

Hva vi jobber med

Frem mot høsten 2018 vil vi ha tre prioriterte områder for arbeidet vårt, som alle tar tak i sentrale utfordringer innenfor vårt utdanningsprogram. Disse områdene er

  • prøvegjennomføring
  • yrkessjåførutdanningen
  • læreplasser

Vi vil tilnærme oss de nevnte arbeidsområdene på flere ulike måter i den kommende perioden.

Når det gjelder prøvegjennomføring vil vi følge opp nærstående høring og vi ønsker å få besøk av prøvenemndsmedlemmer. I tillegg planlegger vi et fylkesbesøk i 2018 der prøvegjennomføring vil være et sentralt tema.

I arbeidet med yrkessjåførutdanningen ønsker vi å nedsette en egen arbeidsgruppe bestående av medlemmer av rådet og ekstern kompetanse.

Når det kommer til arbeidet med læreplasser vil vi gjennomgå oppdatert statistikk, følge opp samfunnskontrakten, og se nærmere på bevisstgjøring gjennom blant annet lærling klausulen, merkeordningen for lærebedrifter og oppmerksomhet i sosiale medier.

Vi følger i tillegg opp pågående prosesser som endringer i tilbudsstrukturen, fagfornyelsen og modulbasert opplæring for voksne.

Leder i Faglig råd for service og samferdsel
Christian Danielsen

Foto: Moment Studio 

Organisasjoner involvert:
http://spekter.no/

https://www.nhoservice.no/

http://www.nhotransport.no/

http://www.ks.no/

http://ys.no/

https://www.virke.no/

http://handelogkontor.org/

http://www.fagforbundet.no/

http://www.transportarbeider.no/

http://arbeidsmandsforbundet.no/

https://www.utdanningsforbundet.no/

http://skoleneslandsforbund.no/

http://elev.no/

http://www.nhohandel.no/

http://nholt.no/

 

Faglig råd for restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag

FRRM skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse. FRRM består av til sammen 14 medlemmer fra lærer-, elev-, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Det sittende FRRM ble konstituert i september 2017 og oppnevnt frem til høsten 2021. Rådet møtes fire ganger i året.

FRRM vil ha følgende prioriteringsområder året 2017/2018:

  1. Oppfølging av det videre arbeidet med tilbudsstrukturen.
  2. Kvalitetssikring av vurderingsordningene. Det bør være en målsetting at fylkeskommunene jobber under relativt like forhold når det kommer til lokalt gitt eksamen.
  3. Kvalitetssikring av alle veier mot fagbrev og kompetansebevis innenfor restaurant og matfag.
  4. Kartlegge utstyrs- og råvaresituasjon for de ulike lærefagene.

Endringsforslag FRRM fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med fagansvarlig i rådet.

Leder i Faglig råd for restaurant- og matfag
Bjørn Johansen

Foto: Moment Studio 

Organisasjoner:

https://www.nhomd.no/

https://www.nhoreiseliv.no/

http://www.ks.no/

http://ys.no/

https://www.fellesforbundet.no/

http://nnn.no/

https://www.utdanningsforbundet.no/

http://skoleneslandsforbund.no/

http://elev.no/

http://sjomatnorge.no/

https://www.sjomannsforbundet.no/

 

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk

Faglig råd for bygg og anleggsteknikk

 

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) jobber med å utvikle kvaliteten i bygg- og anleggsfagene på videregående nivå.

FRBA skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at bygg- og anleggsutdanningene er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

FRBA består av til sammen 14 medlemmer fra lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner innenfor bygg- og anleggsbransjen. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRBA ble konstituert i september 2017.

Leder i Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk
Jørgen Leegaard

Organisasjoner:

http://www.bnl.no

http://www.mef.no/page/mef/startside

https://www.nhoservice.no/

http://ys.no/

Fellesforbundet

http://arbeidsmandsforbundet.no/

https://www.utdanningsforbundet.no/

http://skoleneslandsforbund.no/

http://www.ks.no/

http://elev.no/

http://www.fagforbundet.no/