forside

Frisør, blomster, Interiør og eksponeringsdesign

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Faglig råd for frisør, blomster – og interiørdesign består av 12 medlemmer i oppnevningsperioden 2018-2021.

Utdanningsprogrammet for frisør, blomster- og interiørdesign innføres fra skoleåret 2020-21. De tre lærefagene, inkludert to yrkeskompetanser i utdanningsprogrammet, ligger i dag i utdanningsprogrammet for design og håndverk.

Design og håndverk er et av utdanningsprogrammene som var prioritert i gjennomgangen av tilbudsstrukturen, da utdanningsprogrammet har flere og sammensatte utfordringer. En av utfordringene er stor nedgang i søkertall og nedgangen i antall nye lærekontrakter.

Søkningen gikk jevnt nedover i perioden 2007 til 2015. Statistikken viser videre at design og håndverk er det utdanningsprogrammet med den laveste andelen elever som følger ordinær progresjon fra Vg1 til Vg2. Dette, sammen med et relativt høyt antall elever som velger påbygging til studiekompetanse, fører til at rekrutteringen til lærefagene og arbeidsmarkedet ikke er tilstrekkelig. Vg1 design og håndverk leder til 49 lærefag og 3 yrkeskompetansefag. Den store bredden mellom fagene oppleves som utfordrende både for skole og arbeidsliv, og det har vært et mål å legge til rette for tidligere spesialisering på Vg1.

Som et resultat av en større gjennomgang av tilbudsstrukturen ble det besluttet å dele utdanningsprogrammet for design og håndverk i to nye utdanningsprogram som har arbeidstitlene Frisør, blomster- og interiørdesign og Design og tradisjonshåndverk. De nye utdanningsprogrammene vil være søkbare fra skoleåret 2020-21.

Mediefagene som var lagt til design og håndverk som en midlertidig ordning i forkant av gjennomgangen av tilbudstrukturen, blir ivaretatt i nytt utdanningsprogram for IKT- og medieproduksjon (arbeidstittel) fra samme år.

Hva rådet jobber med

Rådet ønsker å være en viktig bidragsyter og samarbeidspartner for å kunne sikre at utdanningen er relevant for eleven, lærlingen og arbeidslivet, med høy kvalitet og god rekruttering.

En viktig oppgave for rådet i inneværende periode vil være å gi råd til Utdanningsdirektoratet i arbeidet med å utvikle det nye utdanningsprogrammet og følge tett arbeidet med å utvikle nye læreplaner i fagene.

Medlem

Organisasjon

Varamedlem

Organisasjon

Jan Kristian Pettersen NHO Service og Handel/ Norges frisør og velværebedrifter Gro Rosland  Pettersen NHO Service og Handel/ Norges frisør og velværebedrifter
Mirja Rahm Virke Julia Bottolfsen Virke
Anita Hope NHO Service og Handel NHO handel
Janne Ottersen Fraas Fagforbundet Jarle Kristoffersen Fagforbundet
Birgit Kildal Lorentzen HK i Norge Børje Furunes HK i Norge
Eva Sharp Fagforbundet Therese Roald Fagforbundet
Åshild Lundetræ Fidje Utdanningsforbundet Inger Marie Osmundsvåg Utdanningsforbundet
Trond Halvorsen Utdanningsforbundet Oddny Markussen Utdanningsforbundet
Brith Antonsen Skolenes Landsforbund Erik Køpke Skolenes Landsforbund
Gry Sørlie KS (skoleeier) Jim Lindquist KS (skoleeier)
Bjørn Lien KS (skoleeier)
Birk Blekken  Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen
En elev foran en datamaskin
Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

FRIM skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at IKT og mediefagene er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse. FRIM består av til sammen 15 medlemmer fra lærerorganisasjoner, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner innenfor IT- og mediebransjen. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Rådet ble konstituert i november 2018.

FRIM vil følge arbeidet med å utvikle nye læreplaner for IKT og medieproduksjon tett. Rådet prioriterer også oppfølging av områder som vi vurderer at er viktige for en vellykket implementering av utdanningsprogrammet i 2020:

  • Satsing på lærer- og instruktørkompetanse – yrkesfaglærere/instruktører trenger tilgang på relevant etter- og videreutdanning slik at de er kvalifiserte til å undervise i det nye utdanningsprogrammet.
  • Utstyr til skolene – IT- og mediefagene krever at skolene har oppdatert utstyr.
  • Læreplasser – Rådet vil arbeide med å gjøre det nye utdanningsprogrammet kjent for IT og mediebedrifter.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag som rådet fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt opp med egen organisasjon før saken behandles i rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets fagansvarlig.

Organisasjoner: