Faglig råd for naturbruk

Faglig råd for naturbruk

Vi skal identifisere behovet for kvalifiserte fagarbeidere i næringene som rekrutterer fra utdanningsprogram for naturbruk, og foreslå løsninger som kan bidra til å heve kvaliteten på opplæringen- og inntaket av lærlinger i utdanningsprogrammet.

Faglig råd for naturbruk (FRNA) består av til sammen 14 medlemmer fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, skoleeier, lærerorganisasjoner og elevorganisasjonen. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRNA ble konstituert i september 2017. Rådet har besluttet å prioritere arbeid med følgende saker:

  • Rekruttering til utdanningsprogram for naturbruk
  • Forsøket med 2+2-modell for agronom og gartner – blant annet har FRNA nedsatt en referansegruppe som følger forsket tett
  • Læreplanendringer i fiske og fangst
  • Vurdere behov for endringer i akvakulturfaget
  • Kompetansebehov og problemstillinger som går på tvers av utdanningsprogram

Leder i Faglig råd for naturbruk
Arvid Eikeland

Foto: Moment Studio

Organisasjoner:
Spekter

Maskinentrepenørenes forbund

SjømatNorge

NHO Mat og Drikke

Fellesforbundet

Sjømannsforbund

Norges fiskarlage

Fagforbundet

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

Rørentreprenørene Norge

KS

Elevorganisasjonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faglig råd for design og håndverk

Faglig råd for design og håndverk

 

Faglig råd for design og håndverk

Faglig råd for design og håndverk består av 17 medlemmer i oppnevningsperioden 2017-2021.

Utdanningsprogrammet design og håndverk omfatter 54 lærefag, der 40 av disse er definert som små og verneverdige, og 13 er særløpsfag. Med unntak av frisørfaget, er de fleste fagene i utdanningsprogrammet relativt små. Likevel viser forskningen at lærlingeordningen er en viktig rekrutteringsvei til de tradisjonelle håndverksyrkene, og at de som tar fag- svennebrev går over i arbeid der utdanningen er relevant. De to lærefagene fra medier og kommunikasjon, mediegrafiker og fotograf, ble i 2016 innplassert og videreført i dette utdanningsprogrammet.

Hva rådet jobber med

Rådet ønsker å være en viktig bidragsyter og samarbeidspartner for å kunne sikre at utdanningen er relevant for eleven, lærlingen og arbeidslivet, med høy kvalitet og god rekruttering.

Søkningen til design og håndverk har gått kraftig ned. Flere av fagene i utdanningsprogrammet har rekrutteringsutfordringer, og får ikke dekket etterspørsel etter lærlinger. Flere av fagene er lite synlig i utdanningen. Bredden i utdanningsprogrammet gir en uklar profil av innholdet.

Rådet jobber med å gi utdanningsprogrammet en bedre og tydeligere utdanningsstruktur som gir opplæring fra første dag og øke interessen til ungdommen.

I tillegg følger rådet opp den pågående prosessen med forslag til endringer i tilbudsstrukturen og fagfornyelsen.

 

Leder i Faglig råd for design- og håndverk
Marianne Monsrud

Foto: Moment Studio 

Organisasjoner:
NHO Handel

Spekter

Virke

Fagforbundet

Fellesforbundet

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

KS

Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Faglig råd for helse- og oppvekstfag

Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) skal identifisere trender og utviklingstrekk, og sørge for at utdanningene våre er relevante, av høy kvalitet og dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for helse- og oppvekstfag (FRHO) består av til sammen 14 medlemmer fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner innenfor helse- og oppvekstsektoren, fra lærerorganisasjoner og fylkeskommunen. I tillegg har rådet oppnevnt en observatør fra Helsedirektoratet. Rådets mandat er å gir råd i saker som angår fagene i utdanningsprogrammet når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Rådet fremmer også egne forslag når man ser behov for å endringer.

Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRHO ble konstituert i september 2017.

Rekruttering til helse- og oppvekstfag

Rådet jobber for at antall søkere til helse- og oppvekstfagene skal være i samsvar med samfunnets og arbeidslivets behov. Det er også viktig med balanse i fordelingen av mannlige og kvinnelige søkere til helse- og oppvekstfagene. Det er mange voksne som tar opplæring i helse- og oppvekstfagene eller som kvalifiserer seg gjennom praksiskandidatordningen. FRHO arbeider for å få på plass voksenopplæringsordninger som er fleksible og tilpasset den enkelte, men som ikke går på bekostning av det faglige nivået. Systemet må være oversiktlig det må være enkelt for søkere å orientere seg i mangfoldet av mulige opplæringsordninger.

Sikre kvalitet i alle ledd av opplæringen

FRHO gir råd om læreplaner i helse- og oppvekstfagene slik at de er oppdatert og legger grunnlaget for god kvalitet i opplæringen og er i samsvar med kompetansebehovene i arbeidslivet. Rådet følger opp at erfaringer fra opplæring innen fagområdet blir dokumentert og evaluert. Rådet arbeider for at lærere, instruktører, veiledere og prøvenemnder skal være oppdatert på den faglige utviklingen i helse- og oppvekstfagene. Rådet ser det som særlig viktig å fremme god samhandling mellom skole og lærebedrift for å sikre en helhetlig opplæring.

Leder i Faglig råd for helse- og oppvekstfag
Tonje Thorbjørnsen

Bilde av Tonje Thorbjørnsen, leder FRHO
Foto: Moment Studio 

 

Organisasjoner:
Spekter

Virke

KS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbunds

Fagforbundet

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

Elevorganisasjonen