All Posts By

fagligerad-red

Teknikk og industriell produksjon
Faglig råd for teknikk og industriell produksjon

Faglig råd for Teknikk og industriell produksjon

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon består av til sammen 16 medlemmer fra lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende Faglig råd for teknikk og industriell produksjon ble konstituert i september 2017. Rådet vil arbeide med følgende saker i tiden fremover:

  • Læreplanrevisjon på Vg1, Vg2 og Vg3.
  • Oppfølging av det videre arbeidet med tilbudsstrukturen, med særlig fokus på valgbare fordypningsområder på Vg3.
  • Rekruttering. Søkning og rekruttering til TIP har hatt en synkende tendens de siste tre årene. En annen rekrutteringsutfordring er kjønnsbalansen.
  • Internasjonalisering. Mange av fagområdene innen utdanningsprogrammet er påvirket av internasjonale forhold. Den internasjonale konkurransen er stor, og utenlandske arbeidere og firmaer blir i stor grad brukt i bransjen.
  • Andre saker: utrede muligheten for å ta to fagbrev i løpet av en tre-års periode, følge igangsatte forsøk, utstyrssituasjonen med mer.

Endringsforslag Faglig råd for teknikk og industriell produksjon fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med fagansvarlig i rådet.

Leder i Faglig råd for teknikk og industriell produksjon
Tone Kjersti Belsby

Foto: Moment Studio 

Organisasjoner:
Norsk industri

Norges bilbransjeforbund

Norsk olje og gass

NHO sjøfart

Fellesforbundet

EL og IT forbundet

Fagforbundet

Industri energi

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

KS

Elevorganisasjonen

NHO Mat og Drikke