Faglig råd for service og samferdsel
Faglig råd for service og samferdsel

Faglig råd for service og samferdsel

Faglig råd for service og samferdsel

Faglig råd for service og samferdsel består for oppnevningsperioden 2017-2021 av 16 medlemmer. Sammen vil vi ha en aktiv rolle i arbeidet med å sikre at yrkesfagutdanningen innen service og samferdsel er av høy kvalitet og er relevant for eleven, lærlingen og arbeidslivet.

Utdanningsprogrammet service og samferdsel leder frem til åtte ulike fagbrev. Dette er IKT-servicefaget, reiselivsfaget, resepsjonsfaget, kontor- og administrasjonsfaget, salgsfaget, sikkerhetsfaget, logistikkfaget, og yrkessjåførfaget. Som medlemmer i faglig råd representerer vi arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden, samt skoleeiere, lærerorganisasjoner og elever innenfor disse fagområdene.

Hva vi jobber med

Frem mot høsten 2018 vil vi ha tre prioriterte områder for arbeidet vårt, som alle tar tak i sentrale utfordringer innenfor vårt utdanningsprogram. Disse områdene er

  • prøvegjennomføring
  • yrkessjåførutdanningen
  • læreplasser og praksisplasser

Vi vil tilnærme oss de nevnte arbeidsområdene på flere ulike måter i den kommende perioden.

Når det gjelder prøvegjennomføring vil vi følge opp nærstående høring og vi ønsker å få besøk av prøvenemndsmedlemmer. I tillegg planlegger vi et fylkesbesøk i 2018 der prøvegjennomføring vil være et sentralt tema.

I arbeidet med yrkessjåførutdanningen ønsker vi å nedsette en egen arbeidsgruppe bestående av medlemmer av rådet og ekstern kompetanse.

Når det kommer til arbeidet med læreplasser og praksisplasser vil vi gjennomgå oppdatert statistikk, følge opp samfunnskontrakten, og se nærmere på bevisstgjøring gjennom blant annet lærlingklausulen, merkeordningen for lærebedrifter og oppmerksomhet i sosiale medier.

Vi følger i tillegg opp pågående prosesser som endringer i tilbudsstrukturen, fagfornyelsen og modulbasert opplæring for voksne.

Leder i Faglig råd for service og samferdsel
Christian Danielsen

Foto: Moment Studio 

Organisasjoner:
Spekter

NHO Service og Handel

NHO Transport

KS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Virke

Handel og kontor

Fagforbundet

Transportarbeider

Arbeidsmandsforbundet

Utdanningsforbundet

Skolenes landsforbund

Elevorganisasjonen

NHO Handel

NHO Logistikk og Transport

Norges Lastebileier-Forbund

 

Previous Post Next Post